TERMES I CONDICIONS D'ÚS

1) CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DEL PORTAL I CONDICIONS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ENTRE SOLFA FOOD SL i els usuaris.
1.1) Titularitat del Portal.
En compliment de l'obligació d'informació general continguda en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa que les Dades identificatives del responsable titular del portal són els següents:

DENOMINACIÓ SOCIAL: SOLFA FOOD SL
CIF: B17156076
DOMICILI SOCIAL: C/ Madrid, 222, 17800 OLOT, GIRONA


1.2) Condicions Generals d'Utilització del Portal.
1.2.1.- Introducció.
Les presents Condicions Generals d'Utilització del Portal, juntament amb les condicions generals de contractació que regeixin la prestació dels serveis, i/o les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat regular tant la posada a disposició de la informació com les relacions comercials que sorgeixin entre B-CREK i els usuaris del Portal. Per la navegació pel Portal i/o per la utilització dels serveis inclosos les botigues online de B-CREK, vostè adquireix la condició d'Usuari. Tant la navegació i/o la utilització de qualsevol dels serveis del Portal, suposen l'acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'Utilització, de les Condicions Generals de contractació que si escau regeixin la prestació dels serveis oferts en el Portal, així com, si s'escau, a les condicions particulars que, si escau poguessin existir en relació amb la prestació dels serveis.

SOLFA FOOD SL podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les condicions generals de contractació exposades en el Títol V, i/o les condicions particulars que, si escau, s'incloguin, mitjançant la publicació de aquestes modificacions al Portal per tal que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de la visita al Portal o l'adquisició de qualssevol producte o servei oferts al Portal.

1.2.2.- Propietat intel·lectual i industrial. Prohibició d'hiperenllaços.
Tots els continguts que es mostren al Portal i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de SOLFA FOOD SL i de tercers titulars dels mateixos, que han autoritzat degudament la seva inclusió al Portal.

En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de SOLFA FOOD SL.

No es podrà establir cap vincle al Portal des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment de SOLFA FOOD SL.

L'existència de links en el website de SOLFA FOOD SL, tret de manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre SOLFA FOOD SL i els particulars o empreses titulars dels llocs web als quals es pot accedir mitjançant aquests enllaços. No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar aquest web. SOLFA FOOD SL es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el seu website. SOLFA FOOD SL no assumeix cap responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat (xat), o qualsevol tipus de transmissions, que estiguin vinculades a aquest website i cooperarà, si és requerida per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d'aquells continguts que violin la llei.

Les marques en el seu sentit genèric, contingudes en aquesta web estan protegides per la llei.

1.2.3.- Responsabilitat de SOLFA FOOD SL.
i. SOLFA FOOD SL respondrà dels danys i perjudicis que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del Portal quan aquests danys siguin directament imputables a una actuació dolosa o negligent d'aquesta companyia i en l'actuació de l'Usuari no concorre culpa o negligència. No hi ha d'haver, en qualsevol cas, actuació dolosa o negligent per part de SOLFA FOOD SL quan provi que ha complert les exigències i requisits legal i reglamentàriament establerts i les altres atencions i diligències que exigeix ​​la naturalesa del servei.

ii. Els serveis de la societat de la informació oferts al Portal i no sotmesos a contractació prèvia són oferts a l'usuari sense cap contrapartida i únicament comporten per a l'usuari l'obligació de complir les normes d'ús establertes en aquest Avís Legal. SOLFA FOOD SL no té, per tant, respecte d'aquests serveis, obligació de complir determinats nivells de disponibilitat del Portal ni adoptar mesures de seguretat específiques. De la mateixa manera, SOLFA FOOD SL podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcialment o totalment els serveis no sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ.

iii. La connexió a Internet necessària per accedir al servei no és en cap cas subministrada per SOLFA FOOD SL i és responsabilitat de l'Usuari. Aquest website ha estat dissenyat per suportar els navegadors actualitzats a 2016 i SOLFA FOOD SL no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyat el lloc web.

iv. S'informa a l'Usuari que les comunicacions a través de xarxes obertes no són segures. És responsabilitat de l'Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d'informació confidencial.

v. SOLFA FOOD SL no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu (i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics, motivades per causes alienes a SOLFA FOOD SL, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació; (ii) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Botiga i que no siguin atribuïbles a SOLFA FOOD SL; (iv) Les divergències de la informació, documentació i/o altres continguts del Portal que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa; (v) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l'accés per causes no imputables a SOLFA FOOD SL, inclosos supòsits de força major.

vi. L'ús que els Usuaris puguin fer dels serveis i/o dades, i/o informació subministrada als mateixos, a través d'aquest lloc web es realitzarà per compte i risc de l'Usuari. En particular SOLFA FOOD SL no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Portal de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

vii. Igualment, i en el cas d'usuaris menors d'edat o incapaços, la utilització del web serà sota la responsabilitat dels seus pares, representants o tutors legals, havent aquests acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació d'aquells per les pàgines web. Per tant i sense perjudici de tot allò previst com Avís Legal; en la seva condició de pares, representants o tutors legals, seran els responsables de que els seus fills menors o tutelats accedeixin als serveis, productes o continguts de SOLFA FOOD SL o es registrin, per la qual cosa els recomanem acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes (regles de temps d'ús d'ordinador, ubicació de l'ordinador a zona comuna de la casa, etc.) durant la navegació d'aquells per les pàgines web.

viii. Al costat de l'anterior, li recordem que alguns navegadors permeten modificar la seva configuració perquè els nens o altres persones no puguin accedir a determinades pàgines. Tot i així li recomanem que assisteixi a la navegació ja que determinats websites podrien no haver estat classificats.

1.2.4.- Obligacions de l'usuari.
i. Amb caràcter general l'Usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals d'Ús, si escau les Condicions Particulars que fossin d'aplicació, així com complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o al Portal.

ii. En tot moment, l'Usuari ha de fer un ús lícit dels serveis d'aquesta web d'acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de SOLFA FOOD SL o de tercers.

iii. En aquest sentit, l'Usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través del lloc web s'adequaran a la llei, la moral, l'ordre públic, els bons costums i, en cap cas, resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de SOLFA FOOD SL, altres Usuaris de la web o per a tercers.

iv. L'Usuari servir la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, i no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició SOLFA FOOD SL cap acció que causi dany o alteracions dels continguts o obstaculitzi el bon funcionament de la web, se expressament pel sol ús de la mateixa a no causar problemes tècnics de qualsevol índole, transferir elements susceptibles de portar virus informàtics o danyar, interferir o interceptar total o parcialment la web, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d'altres Usuaris .

1.2.5.- Comunicacions.
A l'efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre SOLFA FOOD SL i l'Usuari, aquests hauran de dirigir-se al Servei d'Atenció al Client mitjançant correu electrònic (enviat un missatge a info@bcrek.com o bé mitjançant comunicació escrita dirigida a Departament d'Atenció al Client, SOLFA FOOD SL, C/ Madrid, 222, 17800 OLOT, GIRONA.

Les comunicacions de SOLFA FOOD SL a l'Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se en la pàgina web. L'Usuari accepta expressament per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la Botiga, i / o l'adquisició de béns, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions.

1.2.6.- Nul·litat de les clàusules.
Si qualsevol contingut de les presents Condicions Generals d'utilització del portal fos declarada total o parcialment nul o ineficaç, aquesta declaració afectarà tan sols al contingut o part de la mateixa que resulti nul o ineficaç subsistint en tota la resta la resta de condicions generals i tenint- tal contingut o la part del mateix que resulti afectat per no posat, llevat que per resultar essencial a les presents Condicions Generals, hagués d'afectar-les de forma integral.

1.2.7.- Llei aplicable i jurisdicció.
Aquestes condicions generals d'accés, navegació i ús del lloc web, així com qualsevol relació entre l'Usuari i SOLFA FOOD SL es regiran per la legislació espanyola.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Madrid per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

1.3) Condicions per a la prestació de serveis entre SOLFA FOOD SL i els usuaris.
1.3.1.- Informació prèvia.
Aquestes condicions generals de contractació juntament, si escau, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre SOLFA FOOD SL, amb CIF: B17156076, i domicili social a C / Madrid, 222, 17800 OLOT, GIRONA, i els "Usuaris" que contractin la prestació dels serveis o productes oferts a través del Portal.

La utilització i / o la prestació de qualsevol dels serveis del Portal, suposen l'acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les condicions generals de contractació, de les Condicions Generals d'Utilització del Portal i, si s'escau, a les condicions particulars que, si escau regeixin l'adquisició.

SOLFA FOOD SL, informa que els tràmits per efectuar l'adquisició de béns i / o obtenir la prestació dels serveis oferts, són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s'indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l'Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i serveis oferts al Portal.

1.3.2.- Serveis oferts.
i. La prestació del servei es fa efectiva des de l'establiment SOLFA FOOD SL més pròxim al domicili indicat a la pantalla corresponent, de manera que, en qualsevol cas s'ha d'estar a les condicions particulars que puguin establir-se per cadascun dels establiments, pel que fa a terminis de lliurament, formes de pagament, comandes mínimes per a lliurament a domicili, i procediments per resoldre possibles incidències.

ii. Per poder accedir a la prestació dels serveis oferts a través de la WebHome, l'Usuari haurà de registrar amb un nom d'usuari i una clau secreta ( "Contrassenya"). El Nom d'Usuari i la Contrasenya són elements identificadors i habilitadors per a accedir als serveis i tenen caràcter personal i intransferible

iii. Per procedir a l'adquisició dels diferents productes oferts, l'Usuari haurà de seguir totes les indicacions i instruccions recollides en cada pantalla.

iv. En el moment de la compra es mostrarà el preu per producte, inclòs l'IVA. 

v. Confirmació de la comanda: Un cop rebuda l'ordre de la comanda, B-CREK Domicilis enviarà al seu client un albarà per correu electrònic confirmant la compra.

Els clients podràn abonar les seves comandes en efectiu, en el moment del lliurament. Així mateix, pot consultar si l'establiment de referència compta amb algun dels següents mitjans de pagament:

Targeta de crèdit-dèbit

Contrareemborsament

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat de dades. Per aconseguir aquests fins, l'usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per efecte de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

vii. El temps estimat per procedir al lliurament de la comanda al domicili és un temps orientatiu, subjecte a possibles variacions per circumstàncies alienes a B-CREK Domicilis.

viii. Reclamacions: SOLFA FOOD SL disposa de fulls de reclamacions, a disposició dels seus clients en l'establiment de referència. Recomanem als usuaris que tramitin la seva reclamació a l'establiment encarregat de la prestació efectiva del servei.

2) POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
2.1) Responsable del fitxer.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), s'informa als Usuaris i aquests consenten expressament que les dades de caràcter personal que ens facilitin a través de la present web www.bcrek.com (en endavant, la Web), siguin incorporats al fitxer de "USUARIS WEB" , responsabilitat de SOLFA FOOD SL. amb domicili social al C / Madrid, 222, 17800 OLOT, GIRONA, qui garanteix el ple compliment de la normativa vigent en cada moment en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

2.2) Finalitat del tractament de les dades personals.
La vista a aquesta pàgina web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. SOLFA FOOD SL informa als Usuaris i aquests consenten expressament que les dades personals que voluntàriament subministrin a SOLFA FOOD SL en emplenar el formulari de registre ubicat a la pàgina web siguin tractats per complir amb les obligacions legals i contractuals assumides enfront de aquests usuaris, en particular per gestionar el lliurament de la seva comanda, així com per a l'enviament de comunicacions comercials, fins i tot per mitjà de correu electrònic o mitjans electrònics equivalents com ara SMS a telèfons mòbils, sobre els productes i / o serveis oferts per la cadena SOLFA FOOD SL, així com per adequar les nostres ofertes comercials a les seves preferències, a partir de l'estudi i segmentació de la informació personal i comercial que consta en els nostres fitxers com a conseqüència del seu accés a la web, fins i tot mitjançant enquestes especialment dirigides, tractant-se no obstant els mateixos en qualsevol cas en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal dins el marc establert per la legislació espanyola. Si l'usuari no vol rebre informació comercial pels mitjans descrits anteriorment podrà marcar les caselles corresponents al formulari de registre.

En el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per als que eren sol·licitats. Les dades obligatòries que l'Usuari ha de facilitar a SOLFA FOOD SL per poder registrar-se en la web, així com per realitzar comandes a través de la pàgina web són: nom d'usuari, contrasenya, telèfon, adreça postal, adreça de correu electrònic (e- mail).

En el cas que s'hagi optat per sol·licitar una comanda sense registrar-, SOLFA FOOD SL informa que les dades que voluntàriament proporcionin els Usuaris seran incorporades a un fitxer automatitzat propietat de SOLFA FOOD SL, i seran tractades amb l'única finalitat de gestionar correctament les seves comandes i millorar l'atenció durant el desenvolupament del mateix. En el present cas es sol·licitaran les dades imprescindibles per a la correcta gestió del comandes (adreça postal per al lliurament de la comanda i telèfon de contacte), la negativa a proporcionar aquestes dades implicarà la impossibilitat d'accedir al servei per als que eren sol·licitats

2.3) Cessió de dades de l'usuari.
El Client o usuari queda informat i consent expressament que les seves dades personals, facilitades a SOLFA FOOD SL, puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats a què es refereix el paràgraf primer, a altres empreses del Grup i / o Cadena SOLFA FOOD SL dins del sector de la restauració, així com a altres empreses afins a les nostres activitats i promocions (oci, viatges, alimentació, telecomunicacions, cultura i serveis) que col·laborin ara o en el futur en les activitats o campanyes promocionals que desenvolupi SOLFA FOOD SL, acceptant per tant expressament el client o usuari que B-Crek o les referides societats, els enviïn informació sobre els productes que comercialitzen. L'acceptació del client o usuari perquè puguin ser tractades o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.

2.4) Responsabilitat de l'usuari.
Es prohibeix a l'Usuari incloure en els camps de text lliure de la pàgina web dades de caràcter personal de terceres persones, així com dades personals relatives a ideologia, afiliació sindical, religió, creences, origen racial, salut i vida sexual. En el cas que l'Usuari incompleixi aquesta obligació, respondrà davant SOLFA FOOD SL i davant els tercers dels danys i / o perjudicis que es poguessin ocasionar amb motiu de l'esmentat incompliment

L'accés als serveis, productes, continguts o el registre en qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades personals existents en la nostra WebHome es realitzarà sota la més completa responsabilitat dels Usuaris. En el cas que es tracti de menors d'edat o incapaços, es realitzarà a la sencera responsabilitat dels seus pares, representants o tutors legals, i aquests en tot cas, acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació d'aquells per les pàgines web

Igualment s'informa per part de SOLFA FOOD SL, de la impossibilitat de realitzar comprovacions sobre la veracitat i exactitud de les dades personals proporcionats, per la qual cosa recomana per als casos de tals actuacions que supervisin el procés de registre dels seus fills o tutelats. Si és el cas, SOLFA FOOD SL., Gestionarà les sol·licituds derivades de l'exercici, pels pares o tutors, dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les dades dels menors o incapaços, sense perjudici que pot posar-se en contacte amb nosaltres per realitzar les advertències que consideri oportunes, per qualsevol dels mitjans ja referenciats.

Així mateix, l'Usuari s'obliga a mantenir indemne a SOLFA FOOD SL enfront de qualsevol reclamació que pugui ser interposada contra aquest (especialment, en cas d'obertura de qualsevol tipus d'expedient per l'AEPD) per l'incompliment per l'Usuari de les obligacions recollides en la present Política de Privacitat, així com en la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades personals i accepta satisfer l'import al qual, en concepte de sanció, multa, indemnització, danys, perjudicis i interessos pugui ser condemnat SOLFA FOOD SL, incloent honoraris d'advocats, amb motiu de l'esmentat incompliment.

2.5) Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 del 14 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal el client o usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, sent SOLFA FOOD SL el responsable del fitxer automatitzat i es podrà dirigir per escrit, indicant al sobre "Protecció de dades" al Departament d'atenció al Client de B-Crek, C / Madrid, 222, 17800 OLOT, GIRONA o bé mitjançant correu electrònic a la següent adreça: info@bcrek.com.

2.6) Seguretat de les dades personals.
SOLFA FOOD SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal dels usuaris i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.

2.7) Política de galetes de SOLFA FOOD SL
A les pàgines web de SOLFA FOOD SL utilitzem galetes (cookies) propies i de tercers per a millorar els nostres serveis i mostrar a l'usuari publicitat relacionada amb les preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si l'usuari continua navegant, considerem que accepta el seu ús. En qualsevol cas, l'usuari pot exercir el dret de bloquejar, eliminar i refusar l'ús de cookies en toto moment. Es pot obtenir més informació en la nostra Política de cookies.

A SOLFA FOOD SL no ens fem responsables del contingut i veracitat de les polítiques de privacitat de tercers incloses a aquesta política de cookies.

Si teniu dubtes sobre aquesta política de cookies, podeu contactar amb SOLFA FOOD SL a l'email info@bcrek.com.

2.7) Modificacions de la política de privacitat.
SOLFA FOOD SL es reserva el dret de modificar, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el contingut de tots o d'alguns dels extrems recollits a la present Política de Privacitat amb la finalitat d'adequarlos a la normativa vigent que sigui d'aplicació en cada moment, o bé al funcionament o la incorporació de nous serveis. En cas de produïr-se la mencionada modificació, SOLFA FOOD SL es compromet a publicar convenientment a la pàgina Web la Política de Privacitat modificada o actualitzada de manera que estigui a disposició dels Usuaris, així com de qualsevol altra persona interessada.

En tot cas, será d'aplicació l'última Política de Privacitat acceptada per l'usuari.

Equip B-CREK